Κυριακή, 26 Μαρτίου 2017ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ                                      ΑΡΙΘ. ΕΞΕΡΧ. ΕΓΓΡΑΦΟΥ:        154
MΑΘΗΤΩΝ - ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ                        ΘΕΡΜΗ  24/3/2017
ΕΔΡΑ: ΘΕΡΜΗ Α.Μ.: 255/2013                                               
Τ.Κ. 57001 Τ.Θ.903 (ΝΕΑ ΡΑΙΔΕΣΤΟΣ)                      
Τηλ επικοιν.
6944311404 (Μπακιρτζής Γεώργιος, Πρόεδρος
6948211580 ( Σαββοπούλου Φωτεινή, Γεν. Γραμ.)
ΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝ.:


Προς
ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΣΓκΚΜΜ ΣΤΗΝ ΕΓ
ΜΕΛΗ (ΤΑΚΤΙΚΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ) ΔΣ
ΕΚΠΡ.-ΑΝΑΠΛΗΡ. ΕΚΠΡ/ΕΠΙΤΡ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ Δ. ΘΕΡΜΗΣ

                                                                                                            Κοινοποίηση
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
                                                                                                            ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/Αβαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ/Ββαθμια ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ


ΘΕΜΑ: ΕΚΛΟΓΕΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ.

Αξιότιμες/οι Πρόεδροι-Αντιπρόσωποι των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Θέρμης

1.  Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω έλλειψης απαρτίας στην 2η Γενική Συνέλευση στις 22 Μαρτίου 2017, το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων Δήμου Θέρμης συγκαλεί  εκ νέου, στις 29 Μαρτίου 2017 και από 18:00 έως 21:00, στο Κοινοτικό Κατάστημα Νέας Ραιδεστού,  3η (τελευταία) Γενική Συνέλευση, με θέμα "Απολογισμός απερχομένου Δ.Σ. και Εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και των άλλων προβλεπομένων οργάνων και Αντιπροσώπων της Ένωσης των Συλλόγων Γονέων Μαθητών - Μαθητριών Δήμου Θέρμης".
2. Λεπτομέρειες για την συγκρότηση, λειτουργία και για την ανάδειξη των οργάνων, των οργανώσεων γονέων των μαθητών περιγράφονται στην Υπουργική Απόφαση Δ4/662 23-2-1998 ΥΠΕΠΘ (συνημμένο 1). Οι εκλογές θα διεξαχθούν σύμφωνα με την παραπάνω Υπουργική Απόφαση και τα Άρθρα 11, 12 και 13 του Καταστατικού της Ένωσης Γονέων (συνημμένο 2).
3. Προκειμένου η εκλογική διαδικασία να οργανωθεί το δυνατόν καλύτερα, παρακαλούνται οι Πρόεδροι των Δ.Σ. των Συλλόγων Γονέων:
    α.       Να ενημερώσουν τους εκλεγμένους εκπροσώπους τους.
    β.       Να μεριμνήσουν για την εγγραφή τους στην Ένωση, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο Άρθρο 6 του Καταστατικού της Ένωσης προσκομίζοντας τα παρακάτω:
(1)       Αίτηση (Υπόδειγμα- συνημμένο 3)
                        (2)     Αντίγραφο επικυρωμένου καταστατικού
                        (3)     Πρακτικό συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου
             (4)     Αριθμός μελών του Συλλόγου και
                             (5)     Να είναι ταμειακώς ενήμεροι (Εφάπαξ δικαίωμα εγγραφής 10 €-ετήσια συνδρομή ανά αντιπρόσωπο 10€)

                   γ.       Να αποστείλουν σύμφωνα με το Άρθρο 8 Παράγραφος 4 του Καταστατικού της Ένωσης:
                             (1) Κατάσταση των εκπροσώπων τους, καθώς και όσων επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για τα όργανα της Ένωσης, (υπόδειγμα συνημμένο 4).

                             (2) Αντίγραφο Πρακτικού Αρχαιρεσιών του Συλλόγου  (Ενδεικτικό Υπόδειγμα συνημμένο 5) στο οποίο πρέπει να φαίνονται οι εκλεγμένοι και οι αναπληρωτές τους σε κάθε όργανο καθώς και «Κατάσταση ψηφισάντων» (ενδεικτικό υπόδειγμα συνημμένο 6) υπογεγραμμένα από την Εφορευτική επιτροπή.

                             (3) Βεβαίωση της Σχολικής μονάδας, όπου θα φαίνεται ότι οι γονείς που ψήφισαν αντιπροσωπεύουν το 1/3 των μαθητών. (Υπόδειγμα συνημμένο 6)

          4. Για την ενημέρωσή και υποβοήθηση του έργου σας παραθέτουμε την σχετική νομοθεσία για την συγκρότηση και λειτουργία των συλλόγων γονέων των μαθητών :

                   α. Νόμος 1566/1985 (Άρθρο 53)   ΦΕΚ 167 ΤΕΥΧΟΣ Α_N 1566_30-09-1985.
                   β. Νόμος 2612/1998 (Άρθρο 2) ΦΕΚ 136 ΤΕΥΧΟΣ Α_Ν 2621_23-07-1998_
                   γ. Υπουργική Απόφαση Δ4/662 23-2-1998 ΥΠΕΠΘ ΦΕΚ 77 Β 8-2-1999
δ. Υπουργική Απόφαση 8440/25-2-2001 ΥΠΕΣ (Άρθρο1, Παράγραφος 2) ΦΕΚ B 318 - 25.02.2011
ε. Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αφορά τη λειτουργία των Συλλόγων Γονέων (Συνημμένο 7)
στ. Επίσης η λειτουργία των Συλλόγων διέπεται από τον Αστικό Κώδικα και τις διατάξεις περί σωματείων και από τα καταστατικά τους.

5. Η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας προς την οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται να παρευρίσκεται με αντιπρόσωπό της.

6. Τέλος θα επιθυμούσαμε οποιαδήποτε παρατήρηση/διευκρίνιση/πρόταση διόρθωσης να αποσταλεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της Ένωσης. (enosi.sgkmm.thermis2013@gmail.com)

          7.       Ενδεικτική Διαδικασία Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης, όπως στο Παράρτημα «Α»

Με εκτίμηση
  Για την Ένωση Γονέων

    Ο Πρόεδρος                                                            Η Γεν. Γραμματέας